Oferta

Oferujemy pomoc:

  • osobom doświadczającym trudnych sytuacji życiowych, jak również poszukującym dróg własnego rozwoju, pogłębienia samoświadomości i wykorzystania własnego potencjału,
  • dzieciom i ich rodzicom w diagnozowaniu rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz edukacyjnych,
  • rodzinom i parom w rozwiązywaniu pojawiających się trudności i poszukiwaniu lepszej jakości związku,
  • osobom borykającym się z problemem uzależnienia lub współuzależnienia,
  • osobom przeciążonym stresem i poszukującym skutecznych sposobów radzenia sobie z sytuacjami stresotwórczymi,
  • osobom pragnącym poprawić naturalny sposób mówienia - emisji głosu, a także udoskonalić wystąpienia publiczne i prezentacje.

W realizacji powyższych zadań korzystamy z róznych form pomocy psychologicznej:

- Konsultacje psychologiczne
Ludzkie problemy zazwyczaj stają się znacznie prostsze, kiedy spoglądamy na nie z różnych punktów widzenia. By je rozwiązać często wystarczająca staje się rozmowa z drugą, bliską osobą, której się ufa i wierzy w jej mądrość życiową. Jednak w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, gdy pojawiające się problemy przekraczają nasze aktualne możliwości poradzenia sobie z nimi wskazana staje się konsultacja psychologiczna.

Jest to indywidualna rozmowa z psychologiem dotycząca problemów osobistych (emocjonalnych i poznawczych), jak i międzyludzkich: zwłaszcza małżeńskich, wychowawczych oraz dotyczących spraw zawodowych. Pomaga w lepszym rozumieniu siebie i swojej sytuacji życiowej, a także w zrozumieniu innych ludzi, otaczającego świata. Okazuje się bardzo pomocna w momentach podejmowania ważnych decyzji życiowych zwłaszcza, gdy towarzysza im wątpliwości.

Konsultacja może być spotkaniem jednorazowym, trwającym 50-90 minut. Może stanowić także wstęp do innej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (terapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej).
Koszt spotkania wynosi 100 -120 zł.

Tę formę pomocy w naszym zespole prowadzą:

Aleksandra Chybicka-Myszka - kontakt telefoniczny: 691 679 281
Marta Kochan-Wójcik  - kontakt telefoniczny: 601 751 191
Barbara Krzempek - kontakt telefoniczny: 607 306 337
Elżbieta Szumiło - kontakt telefoniczny: 604 192 685
- Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Pomoc ma formę spotkań z rodzicami oraz dzieckiem.

Na pierwszą wizytę przychodzą rodzice lub opiekunowie i przeprowadzany jest wywiad dotyczący dziecka - jego wczesnego rozwoju, temperamentu, typowych zachowań i niepokojącego problemu. Następnie ustalamy liczbę indywidualnych spotkań dziecka z psychologiem, które służyć będą głębszemu poznaniu i zdiagnozowaniu problemu. Po badaniach rodzice lub opiekunowie otrzymują opinię z diagnozą i wskazówki do pracy z dzieckiem. Jeśli zachodzi taka potrzeba, wspólnie planowane są także spotkania terapeutyczne dla dziecka, ewentualna terapia grupowa lub inna forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Koszt jednego spotkania wynosi 100 zł. Sesja trwa 55 minut. 

Tę formę pomocy w naszym zespole prowadzi:

Beata Płażewska - kontakt telefoniczny: 503 923 561

- Psychoterapia indywidualna
Adresatem terapii indywidualnej jest młodzież i osoby dorosłe.

Celem indywidualnych spotkań z terapeutą może być znalezienie satysfakcjonujących rozwiązań problemów i trudnych sytuacji pojawiających się w życiu klienta, jak również pogłębienie samoświadomości, uruchomienie potencjału lub dokonanie głębszej zmiany funkcjonowania w życiu. Terapia indywidualna odbywa się w formie spotkań indywidualnych raz w tygodniu, w stałym terminie, z tym samym terapeutą.

Rozpoczęcie psychoterapii indywidualnej poprzedzone jest konsultacją psychologiczną.
Koszt jednego spotkania wynosi 100 zł. Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.

Tę formę pomocy w naszym zespole prowadzą:

Marta Kochan-Wójcik - kontakt telefoniczny: 601 751 191
Barbara Krzempek - kontakt telefoniczny: 607 306 337
Elżbieta Szumiło - kontakt telefoniczny: 604 192 685
- Terapia par i rodzin
Forma pomocy, której adresatem jest rodzina, małżeństwo lub para.

Podczas wspólnych spotkań terapeuty i rodziny (rodziców i dzieci, małżonków lub pary) terapeuta pomaga członkom rodziny przyjrzeć się relacjom, jakie między nimi panują, rozpoznać i uruchomić zasoby rodziny oraz wypracować efektywne sposoby komunikacji i działania.

Pierwsze, konsultacyjne spotkanie służy omówieniu trudności zgłaszanych przez rodzinę oraz ustaleniu celu, zasad i czasu trwania dalszej pracy. Kolejne sesje odbywają się zwykle co dwa tygodnie i trwają 50-90 minut. Ich koszt uzależniony jest od czasu trwania spotkania i wynosi 100 -120 zł.

Tę formę pomocy w naszym zespole prowadzą:

Marta Kochan-Wójcik
- kontakt telefoniczny: 601 751 191
Elżbieta Szumiło - kontakt telefoniczny: 604 192 685
- Psychoterapia uzależnień i współuzależnienia

Terapia uzależnień i współuzależnienia odbywa się w formie spotkań indywidualnych raz w tygodniu, w stałym terminie, z tym samym terapeutą. Jej adresatem są osoby nadużywające oraz uzależnione od substancji psychoaktywnych a także środków niechemicznych (Internet, hazard, praca itp.) oraz członkowie ich rodzin.

Celem terapii uzależnień jest pomoc osobom uzależnionym w nauczeniu się bardziej adaptacyjnych metod radzenia sobie z codziennymi problemami oraz redukcja zależności od środka uzależniającego.
Członkowie rodzin osób uzależnionych również przeżywają szereg trudności związanych z adaptacją do sytuacji stresowej, jaką jest problem uzależnienia w rodzinie. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania zarówno w obszarze psychologicznym, społecznym jak i rodzinnym.

Terapia poprzedzona jest konsultacją.

Koszt jednego spotkania wynosi 100 zł. Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.

Tę formę pomocy w naszym zespole prowadzi
Barbara Krzempek - kontakt telefoniczny: 607 306 337

Szczególną ofertę kierujemy do osób zawodowo uprawiających sport oraz amatorów, którzy pragną poprawić wyniki sportowe lub czerpać większą przyjemność z tej aktywności. Dla nich przygotowaliśmy TRENING MOTYWACYJNO – MENTALNY, opracowany przez psychologa sportu.

- Trening motywacyjno-mentalny dla sportowców

Celem treningu jest przełamanie barier umysłowych, negatywnego nastawienia, presji osiągnięć, lęku przed oceną oraz innych mechanizmów utrudniających uzyskanie maksymalnych wyników w stosunku do posiadanych umiejętności.

Praca ma formę konsultacji indywidualnych lub pracy w małych grupach (5-7 osób).

Grupy szkoleniowe i konsultacje organizowane są w klubach wrocławskich i podwrocławskich. Możliwy jest także dojazd w inne regiony Polski.

Tę forme pomocy prowadzi:

Aleksandra Chybicka – Myszka -
kontakt telefoniczny: +48 691 679 281

Członkowie zespołu realizują także kursy, szkolenia oraz zajęcia psychoedukacyjne dla przedstawicieli różnych grup zawodowych. Po konsultacjach wybrane formy pracy dostosowujemy do potrzeb naszych klientów.
Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć między innymi z zakresu:
- radzenia sobie ze stresem,
- emisji głosu i wystąpień publicznych,
- profilaktyki uzależnień,
- umiejętności społecznych, w tym także umiejętności wychowawczych.